כמה כתבים וסרטונים של דורין אלן-בל-דותן

Tuesday, October 17, 2017

ב"ה
שמטה

האור מכל השמשות = 1353 = 354 = שמטה
= עם ישראל יודע אליהו = אליהו נולד עם ישראל
 עם ישראל מוליד אליהו
שנת = 750 = מקים = פעם = קים אבותיכם = 1749 = 750
שנות = 756 = נו"ן = נשות = כל עולם = יוצרת כל

שנות שמטה = 1110 = 111 = אל”פ = פלא = ממלא = עולה
  כסא יהודה = יהוה פה =


Sunday, October 15, 2017

Scary Numerology

Let's do some real Hebrew Gematria. This nonsense numerology has to be addressed because it is confusing and frightening people who have no basis for knowing how to refute it and their fear and confusion is very real and causing their worlds to be chaotic in actuality.

13 is the value of the Hebrew word אהבה, pronounced ahavah, which means love and One.

32 is the value of the Hebrew word לב, pronounced lev and means Heart.

HEART is an anagram of the word EARTH. ארץ, pronounced Eretz, is Earth. The English word Earth is a slight mispronunciation of the Hebrew Eretz. The German Herz is another etymon of the Hebrew Heart-Earth connection.

33 is the value Hebrew word גל, which means wave. 33 is identical to 1032. So, 33 is the value of עלץ לב, which means joy of the Heart and therefore Joy of Earth.

666 is the value of the Hebrew term כל התורה, which means all of Torah (Torah is Terra, which is all of actuality). It is also the value of the Hebrew term כל דורות, which means all Generations. It is also the value of the Hebrew term כל יום, which means every day.

There is nothing that can be done with dark numerology that can't be fixed by those who know Gematria on levels even the Rothschilds cannot imagine and have no mastery over whatsoever. They function on a very low level of numerology. Don't worry. Everything they are trying to do is even now being overwritten.

However, if you attach yourself to the lower, darker interpretations, those are the ones that will affect you. So, I suggest you leave this stuff alone and leave it to the Experts.

They have managed to make you believe that which essentially Holy is bad and scary and have you breathing fear and distortions all over creation. *That* is the dark magic.

Breath Peace. That is all you have to do. Breath Peace. If you do, you will come to understand why this is essential.

P.S. If Yeshu had been the Messiah he would have taught you these things. This is precisely what the real anointed Ones do.

https://www.youtube.com/watch?v=Z18f2gPJeaY

Friday, October 13, 2017

ALL DEBT IS REPAID NOW!


BINGO! This is the secret of Forgiveness. Those who forgive others moral debts have their debts paid annulled. All economic debt is moral debt. Forgive and our debts are forgiven and we are freed.

This is why there can be no compromise with keeping the Mitzvot of the Sabbatical and Jubillee years. All debts must be forgiven. No loopholes. No doing figure 8s in the air to interpret. This Commandment is written and interpreted *as is*.

Our Realities are composed entirely of the meanings that we assign to words. The meanings we hear depend upon our Hearts.

HEART = EARTH

Our Reality, based on our interpretation of the words we hear, which, in turn, is based entirely upon our moral level, is our Firstborn. Every subsequent Child born to us will be born in the House in which our Firstborn is already present - our Reality.

This is why we have been adjured again and again and again to purify our Hearts. All the blood that flows to our Eyes and our Ears flows from the Heart. If that blood is not pure, is not moral, everything we see and hear is distorted and tainted and all of our understandings are blurred and distorted.

The purification of our Hearts is the purification of all Earth - and beyond.
Thursday, October 12, 2017

ב"ה

המשמעויות ששמענו כשלמדנו מלים קובעות את ממשויותינו. ממשויותינו הן פרושינו, בהם אנו משוכנעים. פרושינו תלויים ברמות המוסר שלנו

למשל

למִלה עבד יש משמעות שלילית לרֻבנו

אולם

עבד = 76 = מלאה = מתמצקות = 1075 = היכולה
 לב לבבי = זבד נביא = נביא זבד = יהוה כל =

יכולנו לשמוע את כל המשמעויות ההן של המִלה עבד. אולם, רֻבנו *בחרנו* במשמעות שלילית. היינו משוכנעים שהפֵרוש שלנו הוא הנכון היחיד והוא הפך למציאות ממשית ומוצקת, דהיינו הנכונה שלנו

פֵרושי המשמעויות בהם אנחנו משוכנעים קובעים את הפרושים שלנו על התורה! המפרש את המֻנחים בתורה באופן שלילי בהכרח יפרש את התורה באופן שלישי ולא יבין כלל וכלל את המצות

כל גבולות ארץ ישראל = 2139 = 141 = מצוה = קולה
= חג צהלה = ארץ גאלה = 1140 = 141

המצות = 541 = ישראל = מצאתי = אמך = שרה לאה
 אהל שרה = אהל הלכה למעשה = אלה החקים העליונים
 1540 = 541 = הממלכות = יוצר המצק = 

המציאות = 552 = בנך = כל בשר = בשר כל

המציאות שלנו היא בננו. היא יליד פנימיותנו. כל ילודה שלנו אחריכן היא אל תוך הילודה הראשונה שלנו - המציאות בה אנחנו חיים. דעו זאת והבינו את שלוחות אמת זאת

עלינו להוליד וללדת מציאויות יפות, נעמיות וטובות וזאת תלויה ברמת המוסר שלנו. יהוה הזהיר אותנו לנהוג בטהרת המִדות שלא נברא מציאויות מכוערותSaturday, October 07, 2017

THE JEWISH COMMUNITY WORLDWIDE MUST HAVE A ZERO TOLERANCE POLICY CONCERNING JEWS WHO ACT DISGRACEFULLY

We Jews need to get something clear that too many "rabbis" have distorted for many generations.
We Jews have a JOB here on Earth. We are HaShem's representatives. We are the embodiment of Torah. AND we are the Guardians of God's Garden - and that means our JOB is to see to it that the Creation is Heaven on Earth for the Gentiles. That's right. Get it straight. Our JOB is to see that the Gentiles are HAPPY and HEALTHY and SAFE by keeping the Moral Ecology of the Creation pristine.


There has to be absolute ZERO TOLERANCE for degenerate behavior among Jews. No explanation. No sentimentality. No excuses. No false sense of identification or responsibility. No fear.
Any Jew who acts in contravention of this sullies God's Name, brings the authority of Torah into question and puts every Jew at risk because we claim to be One People.

Pedophiles, Child Traffickers' Sexual Predators and those who enable them need TREATMENT for their moral handicaps. They are moral cripples and all handicapped people need special care and equipment to deal with their handicap but they also need to be called out for what they are without apology.

They are sick. They need MORAL TREATMENT, not punishment. It is our responsibility to see that all of the morally ill get effective, humane treatment. But sexual predators and those who supply them absolutely cannot be protected and we absolutely cannot have any false ideas about loyalty. This is not being a מלשין. This is about doing our JOB faithfully.

https://www.nytimes.com/2017/10/05/us/harvey-weinstein-harassment-allegations.html

Monday, October 02, 2017


ב"ה
סכות דוד
מ"ם = 640 = פסקת = ספקת = עיניך = שמש = עיני סכות דוד = היהודים  = בברית יהוה = אנחנו פה בבית יהוה = חזק סכה בבית  הקדושים =
640 = 1639 =

פרוש הדברים: אנחנו בונים את הבנותינו, פרשנותנו ופרושינו על התורה שלנו במהירות -כמו סכה. בילדותנו אחנחו בטוחים כי הבנו את הנאמר לנו נכונה והבנו את משמעויות המונחים בתורה. אבל, האמת הוא: ההבנות הראשונות שלנו אינן עמוקות במיוחד. הם הפרושים של ילדותנו. במהלך החיים, אנו רואים דברים המבלבלים אותנו ומכאיבים לנו ואנחנו מתחילים להטיל ספק בה' ובתורה. חכמים מבינים כי עלינו להטיל ספק בפרשנות שלנו, במבט שלנו. אולי לא הבנו את דברי ה' נכונה בשמיעה הראשונה. אולי הראיה שלנו שטחית ואנו רואים באור די חלש ומפוזר הלא חודר אל מעמקים. הרה, רובנו איננו רואים דרך חפצים. אנחנו רואים את השטח וחושבים כי "ככה זה". המוסגל להטיל ספק בראיה של עצמו, בהבנותיו ובפרושיו יזכה לראיה יותר עמוקה באור יותר ממוקד וחודר וידע כי כל התורה היא אמת מוחלטת - אך עלינו להבינה נכונה, בשליטה עצמית של מבוגרים ואף של זקנים ולא כילדים חסרי שליטה על רגשותיהם ומחשבותיהם

בחג סכות אם נבין כי בנינו את השקפות העולם שלהם בחפזון - כסכות, נזכה לבנות השקפת עולם יותר שריר. החג הנצחי מתחיל כאשר אנחנו מתחילים לפרק את סכות השקפות העולם הארעיות שלנו ובונים את בית המקדש - השקפת העולם האלהית

!חגים וזמנים ומועדים לשמחה ולששוןSaturday, September 30, 2017

Like Circuses and Zoos, the Carnival of Politics has to be Closed Down for Humanitarian Reasons

Frank Zappa came very close to the truth when he said that “Government is the Entertainment division of the military-industrial complex” , but not close enough. The truth is worse.
The truth is politics is the circus and the zoo of the military industrial complex.
Some of the entertainers in the circus have real, unusual skills: like the acrobats and the tight rope walkers and the jugglers. They are kept on a tight chain of control.
Then there are the dangerous animals that have been brutally tamed to do tricks. They are kept on still shorter and more hobbling chains.
And then there is the freak show of the horrifically morally retarded, deformed and those missing moral limbs, who are put before the public to be laughed at and mocked. They needn't be kept on chains. There is nowhere for them to go. No one who will hire them but the owners of the military-industrial complex's circus and zoo.
Like their counterparts in the circus, they are paid well for making a spectacle of themselves.
The very same people who would never mock a physically handicapped person, think nothing of pointing out politicians' infirmities to them and laughing at them with superiority. It's not moral. It is degrading to them and to us alike.
We have to stop feeding them the peanuts of illusion that they have power over us to egg them on to do more and worse grotesque tricks for us.
Circuses and zoos are cruel. We have to stop feeding the politicians the peanuts of making them think they have real power over us. They deserve the same compassion that all of the grossly deformed, retarded and incapacitated are entitled to.
We have to set them free and go about the long, difficult task of rehabilitating them and making them feel Human.
We have set the animals from the circuses free and we are speaking of closing all zoos. Some already have been closed. But everyone still seems to enjoy making a mockery of politicians. They deserve to be liberated and rehabilitated too.