כמה כתבים וסרטונים של דורין אלן-בל-דותן

Tuesday, April 17, 2018

ב"ה

ערכים = עריכם = 700 = ן = קם = שת = מסֹרת

בנית ערים חיבת להיות מבֻססת על ערכים מוסריים
מספרים הם ערכים מוסריים

ב"ה
 
ההוה = 21 = יהו = אהיה = בא הוה = ההיא
כל שם הכולל את האותיות יהו: אליהו, ישעיהו, ירמיהו אומר כי הוא או היא קימים בהוה. יהוה


ב"ה

על כל יהודי ויהודיה לדעת: כל שם בתורה שמך. כל מקום בתורה מקומך. כל סִפּוּר בתורה ספורך. וכל זמן בתורה ההוה


B”H

Does God Require Obedience and Self-Negation? The short answer is: No.

Let’s see the long answer. God Desires Willing Unification of Our Will to HaShem’s and that Will being our Own Will.

Obedience is commonly misunderstood. Self-negation in order to attain Unification with God does not exist at all. They are taught, as “concepts” by people who have not had the experience of the Unification of their Will into HaShem’s and they cannot describe the experience. They are telling you what they have understood from what they have heard, likely by others who got their “information” second, third fourth…hand too. Their own Will is not that of HaShem. So, they are trying very hard to be obedient. But they are being obedient to their own misunderstandings! They are slavishly serving their own dim images.

The Hebrew word עבד, pronounced eved, is very poorly translated as ‘slave’ and ‘servant’. Eved is the Hebrew origin of its English etymon obedient.

The Hebrew word עבד is actually two Names of Israel. I’ve written out these proofs in the Hebrew post directly below this post.

Those who sincerely, genuinely, and *absolutely freely* want for the Creation what God wants, and those who love those who have attained the highest levels of unification of their Will into that of HaShem: Our Mothers, Fathers, the Judges and the Prophets and sincerely want to become like them insofar as they are able are eventually fully absorbed into the Divine Will, which is the Will of the Holy Sages.

How do we know what God wants? Well, when a Heart filled with the desire to become like the Righteous is filled with blood, and that blood then flows out into the brain we know what that Will is because we have unified our Blood with the Blood of our Holiest ancestors. That blood feeds the Brain and the Brain is filled with knowing and understanding. That blood feeds the Eyes and the Eyes see clearly and deeply.

Neither does God desire self-negation. This too is a mistaken interpretation. The Hebrew word בטול, pronounced beetule, is an anagram for לטוב, l’tov – meaning for good. All that we are required is to maintain the constant desire for the good of all of the Creation in our Hearts – and that is One with the Divine Will and the Will of the Righteous and we have attained true Oneness of the Will.

This is not self-negation or obedience or surrender of our will !
The good of all must be Our Will. In fact, to get to this level one must have passed the test of thinking that God does not desire the good and have said: Nevertheless, the Good is MY Will! Even if God is not Good – I Am! I will stand fast to this and I will stand true to this even if I have to go up against God! I want to the good of all!

* This is not true. It is a test. I can tell you this because when you come to that test it will seem very real to you and you will have to deal with the despair of thinking that you are all alone in wanting the Good even if you have been forewarned. It’s not a one-time, short experience either. This goes over years and years.

Unification of the Will to God, then, is not the surrendering of our Will to God. It is being the One who wants the Good. When we genuinely want this Good we are bound together with all those who passed that test. They are holy Fathers, Mothers, Judges and Prophets of The House of YisraEl. This binding is becoming a Member of those who want only the good. To be a Member of this Body is to become integrated into the Body of God, to become a Limb and an Organ of all of Whom are United in their Will for the Good of All. This is The Unification. Each Limb and Organ has its own Function, but it is all part of the Body and United in the Will. So, some are the Hands of God – the right or the Left. Some are the Eyes of God – the right or the Left. Some are the Heart of God and so on. All work together as One Body – The Body.

הגוף = 814 = צדיקים = קים בארץ = 1813 = 814 = אגוד נשמתי
ב"ה

מי עבד הויה ומהו בטול הרצון בהויה?

ענין עבד הויה אינו מובן ומבואר די הצורך. רובנו חושבים כי המלה עבד היא slave. עבד אינו slave כלל וכלל.
גם ענין בטול הרצון אינו מובן. הבה, בע"ה, נראה במה מדובר.
ה' אינו דורש שנכנע [במובן הגס הרווח] או אפילו להיות צייתן. ה' מאד רוצה שנשאף מרצוננו החפשי להיות כמו אבותינו שהלכו עם ה'.

עבד = 76 = המלא = מלאה

מדובר במליאה. מליאה של מה – או מי?

המלה עבד היא שני שמות של ישראל.

שני שמות ישראל = 1647 = 648 = שמות נשי ישראל
= מקום נשי ישראל = הארץ ישראל

עב = 72 = חסד = כנסת ישראל = 1071 = 72 = מלא עלץ
= מלאתם = קרן מלא = מלא העתיק הקדוש

ד = 4 = כל בית ישראל = 1003 = 4 = שאר בשר = אשר בשר

עבד = 76 = כנסת ישראל כל בית ישראל = 2074 = 76
= הרצון מתגלם

רצון = 996 = שלומכם = מלכותך

הויה = 26 = כל בית ישראל יחד = 1025 = 26
= הקדושים = השלמים

היות עבד ה' היא החזרה אל הרצון של כל בית ישראל. היא המליאה של כנסת ישראל. דהיינו, להיות במצב בו הרצון של הקדושים הוא-הוא הרצון של כלנו.

מהו בטול הרצון?

הרצון = 1001 = 2 = ב = אתם

הרצון הוא האות ב' במלה בטול.

ט = 9 =1008 = קבוץ

בט = 11 = שין = 1010 = חג = עתיקה הקדושה = שלום עד
= שלום מתגלם = 2009 =11 = וה = קבוץ הרצון
= דוד מלכותך = אגוד מלכותך

ו = 6 = ה"א = העלץ = 1005 = הקרן = התם
= גם את העתיק הקדוש = 2004

ל = 30 = יהודה = הכח = ביוחד

בטול = 47 = אמו = לטוב = יהיה טוב = לזהה

הבטול הוא הרצון של הויה שיהיה טוב לכל הבריות.

אפילו המלה נכנע אינה כמובנהּ הרווח.

נכנע = 190 = צלע = עלצ = כל הקהל = אבי ואמי עמי
= ידוע לאמי ואבי = נולד לאמי ואבי = לקט תמים
= 1189 = 190

כמובן, הצדיקים הכי גדולים, אמהותינו, אבותינו, השופטים והנביאים הם-הם הגדולים ביותר ברצון לטוב. כאשר אנחנו רוצים בכל לבבנו להדמות להם, אנחנו מתחילים להתאחד אתם ממש ולהתאחד אתם. הדם, אשר בלב יהודי מלא ברצון לה-*דמ*-ות לאמהותינו, לאבותינו, לשופטים ולנביאים, מתאחד עם כל הדם הקדוש מאז ומעולם.
זאת היחידה [ = המקדש].

יחידה = 37 = הלב = לבה = לשון = 1036 = 37 = ליצר עולם
= לכפר עולם

היחידה = 42 = בלהה = לבי = חוה חיה

זאת היחידה = 449 = זאת חוה חיה = המקדש

Sunday, April 15, 2018

So, The Great White Christian Capitalist Prez Can't Save You from Evil

Are you in enough danger and disillusioned enough to be able to listen to the truth? Christianity will never impart the power to fight evil - because its very basis is rabbinic interpretation, which was a revolt against the Prophets.Wednesday, April 04, 2018

The world only exists because of the breath of the children engaged in Torah study.” 
(Shabbat 119b)

Let's understand what this means:

https://tinyurl.com/y9eggp8b

Small Jewish boys are inducted into learning Talmud. Instead of learning Torah and breathing the World that Torah learning would create, they are creating Babylon.
Understand this! Understand it well. Understand that Jewish boys have been forced into the slavery of creating Babylon for the rabbis who rebelled against the Prophets.
In order to keep them enslaved as they grow they are told: “If it were not for the Talmud we wouldn't know how to do the Mitzvot.” Really? We, Israel, are the Mitzvot, the living, breathing Mitzvot. Torat Moshe tells us how to be the very holiest and best Mitzvot that we can be IFF we know how to read Hebrew correctly. The rabbis have also discouraged the use of gematriot and other means of interpreting Hebrew alpha-mathematically, calling them “flourishes” to “the real thing” and they also learn in Aramaic a great deal, instead of exclusively in Hebrew.
This is the world you live in! The laws of nature that they create serve as the basis of the laws that states can devise to torment and enslave us.
The laws of nature are not supposed to be this way and would not be this way if the rabbis were not learning their Babylonian witchcraft and, worst of all, forcing the Children to work for them.

What I have just described to you is the real truth of this scene from the Matrix movie - only it's much, much worse.

https://www.youtube.com/watch?v=IojqOMWTgv8

https://www.ted.com/talks/evan_grant_cymatics
ב"ה
אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל פיהם של תינוקות של בית רבן

הבה נבין את משמעות הדבר.
בנים יהודים קטנים, רכים ותמימים משועבדים ללמוד תלמוד במקום תורת משה. למה? כדי ליצור בבל במקום ארץ ישראל! הבל פיהם של התינוקות התמימות ההם יוצר את העולם אנו חיים בו - העולם המאפשר כל מיני זוועות שארץ ישראל אינה מאפשרת. בבל אינה מקיאה זוועות. בבל עומדת בזוועות ואף מעודדת אותן. התינודות משועבדים להגות בתלמוד כדי ליצור עולם זה וחוקי הטבע כפ שאנו מכירים אותם המשעבדים את כלנו. זה השעבוד הנוראי ביותר! זאת ההתעללות בעוללים האיומה ביותר! ודעו כי זה הכשוף של הבונים, דהינו הרנבים שמרדו בדרך הנביאים והוגים בכשופי בבל במקום בתורת משה.
הפתרון אינו לימודי התלמוד הירושלמי. התלמוד הירושלמי הוא נסיון ליבא את בבל לירושלים, שה' ישמור!
כדי שבני ישראל ימשיכו להשתעבד כשהם מבוגרים, הרבנים אומרים להם: "בלי התלמוד לא היינו יודעים לקים את המצות." האמנם? התלמוד אינו מלמד איך לקים את המצות.

המצות = 541 = ישראל

רוב היהודים אינם אפילו יודעים כי אנחנו, ישראל, המצות חיות ממש. התנ"ך מלמדת אותנו איך להיות המצות בצורות הכי קדושות אם יודעים לקרוא אותו נכונה ויודעים להפוך את הספרים [books] לספרים [frontiers], דהיינו לדעת איך להפוך את הכתוב לממשות. ההפיכה של הכתוב לממשות היא המשמעות של המונחים לקים ו-להקים.

משמעות = 856 = נהיה ממשות = ממוש קרקע = ממוש עת = נוף = כל ציון
= בית מקדש

התלמוד מלמד איך לקים את בבל - עולם בו זוועות אפשריות ונעשות, עולם התומך ומעודד רשע.
אנחנו לא צריכים את התלמודים ללמוד אותנו איך לערוך טקסים מוזרים. התורה היא ספר החיים. אין בה שום טקסים. היא רק נראית כך בעיני בעלי לבבות מזוהמים. החיים אינם עושים סימולציות סימליות, הוי אומר ופארסות, של עצמם.
אוהבי הבריות ירצו לברוא להם עולם יפה וקדוש, עולם של שמחה ושגשוג ובטחון. לבעלי לב טהור וטוב יש גם עינים בהירות. אינני מתכוונת להתווכח עם בעלי לבבות מלא ארס התלמוד. המבין יבין.

https://www.ted.com/talks/evan_grant_cymatics?language=heThursday, March 01, 2018

ב"ה

ה-אלף בית של המשפטים

צריך פרופיל מוסרי של 97 להיות שופט. שופט חייב להיות מפקד השייטת והסיירת של הלוחמים למען האמת והצדק - והשופטים של המדינה אינם מחומר מוסרי כזה. רובם אינם רעים. הם פשוט לא כשירים מוסרית להיות שופטים. אין להם כל התכונות המוסריות האציליות הנדרשות להיות שופטים. הם בסך הכל אנשים רגילים מוסרית. זה מאד מסוכן בכס השפוט! הם עושים נזק בדיוק כמו שחייל בעל פרופיל פחות מ-97 היה עושה בתא הטייסים.

כבוד השופטת [בדימוס] הגדולה, חנה בן עמי, אמרה כי צריכה להיות נשמה יתרה לשופט. אמירה זאת מגלה כי היא אכן מבינה מהו שופט. נשמה יתרה היא נדירה ביותר! היא יותר נדירה מיהלומים. לא כל אחד המספיק אינטלגנטי לגרוס את החומר בבית הספר למשפטים ולזכור אותו בהכרח מבין את פנימיות וקדושת המשפט ברמת הנשמה. אולם, בעל הגאונות המוסרית אכן בהכרח בעל בינה ודעת.
המשפט הוא היהלום בכתר התרבות היהודית. לא כל אחד הוא יהלום מוסרי!
לא הייתם שמים אדם רגיל בתא הטייסים. מדוע אנשים בינוניים מוסרית יושבים בכס השפוט? אגיד לכם מדוע - כי המטוסים יותר יקרים למדינה מחיינו.
אף אדם, המבין מה זה להיות שופט, רוצה להיות שופט מרוב היראה והאחריות הכרוכות בתפקיד. אם אדם שואף להיות שופט - הוא פסול לכך על הסף.
על הקהלות לבחור מי בינינו ישפטו אותנו. הקהלות ודיירי השכונות יודעים אם יש בקרבם מישהו מיוחד במינו במוסר ובאחווה ובדרך ארץ. עלינו לבחור מי ישפטו אותנו.

המבחן של השופטים הוא היכולת להבין את פנימיות ספר שופטים והיכולת לראות מעבר לדברים הקשים הכתובים על השטח של ספר שופטים.
כמו כן, דעו:
ט = 9 = חתם = 1008 = 9 = חשן
האות ט כלולה בשרש ש-פ-ט וגם במילה החלטה.
כן. כן. עלינו ללמוד אותיות, דקדוק ותחביר מוסרי לפני שאנחנו לומדים משפטים.
השופט = 400 = ת = פה ושט = הנשמה = כל שכל = כל ספרי
השופט הוא פה וושט האלהים.
אם אדם אינו רואה את הדברים האלה, ה-אלף בית של חשן משפט, הוא עדין אינו מוכן להיות שופט בישראל.
ככששופט חותם על החלטה הוא חורץ את גורלו-הוא ואת עתידו, במו ידו, יחד עם גורלו ועתידו של הנשפט. דעו זאת ושיראת השמים ואהבת הבריות תהיינה עליכם.
Friday, January 19, 2018

There Are, Among the Impostors, Real Jews in the State of Israel

Please understand that we carry within us the indelible memory of the Rule of David (the Lover who is also the Beloved, of God and Man alike).
Though the millennia go by, we cannot forget the Judgments of Judges like Yehoshua and OthniEl and D'vorah and Gid'on and Shimshon. We were do deeply impressed by their Love, their Moral Strength and their Courage and how they Championed us that though we forget many details of those days gone by, we yet remember Them.
We remember the Healing of our Bodies and our Minds by the kind and wise ministrations of HaCohenim.
We remember going to war against the enemies within our own Minds and Hearts and we remember how our Generals guided us through those fierce battles and brought us through alive.
For us, the real Jews in this state that bears the Name Israel, to have to witness corruption by our leaders, profound moral compromise and cowardliness among the magistrates, to have to serve in an army that hurts others rather than waging war with our own imperfections and have to be treated by physicians for whose practice is compromised by having to make a living constitutes Torture.
The government of the state that calls itself Israel but does not act in the ways of Israel is to us, the true Jews, an offense and an outrage of our Souls and an desecration of our Holy House.


ב"ה
התנגשות המשתמשים בכח לא לשם שמים
רה"ע צפת אילן שוחט:" אני מחזק את הרמטכ"ל – דבריו של הרב אליהו בניגוד לתמונת המצב בצפת"

http://g-news.co.il/?p=11010

דעו אחי ואחיותי היקרים מכל, כי כל שמוש שגוי בכח נובע מהלומדים תורה לא לשמה, אלא כדי לאסוף כבוד וכח לעצמם

זה כואב ומביך לראות התנגשות של שלושה גופים המשתמשים בכח ומפעילים כח לא נכונה - הפוליטיקאים, הצבא וכן, הגרוע מכל, הרבנים שאינם לומדים תורה לשמה. ההתנגשות היתה בלתי נמנעת, כי כל המשתמשים בכח לא לשם שמים יתנגשו בזירת המלחמה, ה' ישמור

?מהו כח

כח = 28 = חיי = יחוד = יחדו

הכח הטהור נובע מהרצון לפעול יחד לעשות צדק, משפט ואמת

בכח = 30 = ל = בחיי = יהיה = ביחוד = יהודה

המלה שמוש מזכירה תשמיש

השמוש בכח הוא קדש הקדשים של מלכי יהודה וישראל. השמוש בכח הוא היחידה. כל המשתמש בכח לא נכונה אשם באונס ומטמא את קדש הקדשים

והכל נובע מהרבנים שאינם לומדים תורה הכונה, אלא לאסוף כבוד וכח לעצמם ולהכניע אותנו ביראה לא לשם שמים

על כל יהודי ויהודיה לרדוף אחרי חכמה, כח מה, לא כח. בדרך אסוף החכמה אנו יודעים איך להשתמש בכח נכונה וביראת שמים

?מהי חכמה

חכמה = כחמה = 73 = כח מה = גמל = נביאי = הנביאה = יחוד היהודיה

דעו כי השמוש בכח הלא נכון ולא לשם שמים הוא-הוא המונע את הנבואה מלחזור לישראל

על נשות ישראל להיות חכמות! אלה כל כחותינו! נשים אינן לומדות חכמה לא מהפוליטיקה, לא מהצבא וגם, לדאבוני הרב, לא מהרבנים. הרבנים הם גברים והם אינם יכולים להבין או לקבוע את מקום נשות ישראל. דענה זאת! רב המנסה להכניע את נשות ישראל לרמת הבנותיו הרי הוא טועה ומטעה

?מהו צבא

צבא = 93 = סגל = הנה הכח = הנה היחוד

סגל החכמים הם-הם הכח המרבי, הם המשתמשים בכח נכונה, ועלינו לטהר את עצמנו להיות ראויים ורשאים לעמוד ביחדד אתם


Sunday, January 14, 2018

ילדת פנימייה נמצאה ללא הכרה עם כוויות סגריות וחשד לאונס. משרד הרווחה ומרחב מוריה מטייחים

השארתי מסר זה לחיים כץ, שר הרווחה
14
לינואר 2108ה-11 לינואר היה יום מיוחד מתוך חודש מיוחד שקודש כלו ע"י הנשיא טרמפ ומשרד הפנים של ארה"ב לענין מיגור הסחר בילדים בעולם

באותו יום לורי שם טוב ואנכי היינו בבתי משפט שונים במדינה היהודית הדמוקרטית היחידה במזרח התיכון. לורי שם טוב היה בבית משפט בתל אביב ואני בנצרת עלית, כי "העלבנו" עובדי מדינת ישראל כי נסינו לתרום למיגור סחר בילדים כאן ובמקום לקבל תמיכה, הסתבכנו עם המערכות. ממשלת ארה"ב קבלה דוחות על ההליכים ההם

כן. כן. מדובר בסחר בילדים לכלכ דבר. אתה שמעת את דבריו של יוסי סילמן ושל כב, השופטת בדימוס חנב בן עמי ואתה יודע כי ההגדרה סחר בילדים מדויקת

אני יודעת כי שר לא כך כך חזק כמו הפקידים במדינה זאת. אולם, אתה, בתפקיד של שר הרווחה, אכן יכול לדווח על מעשי האשמים, לנקוב בשמם ולהסגיר אותם

כשחזרתי מבית המשפט, מצאתי סרטון ביו טיוב בשם "ילדת פנימייה נמצאה ללא הכרה עם כוויות סגריות וחשד לאונס. משרד הרווחה ומרחב מוריה מטייחים". זהו האסון שלורי שם טוב, עו"ד צבי זר, מוטי לייבל, חיים חביבי, אני ואחרים שהסתבכו עם המערכות במדינת ישראל כי אמת דברנו, נסינו למנוע
תקשיב לרעיון עם יחל דן מגלצ. בנוסף למה שהילדה עברה על גופה, אמה אומרת כי הילדה בוכה שאמה תשאר אתה בבית החולים ורווחה מונעים זאת

אני מאד מקוה כי מדינת ישראל לא מתכוונת לאתגר את עצמה לראות אם היא יכולה להגיע לשפל מדגרה מוסרית יותר נמוכה